VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ O DÍLO

 1. VYMEZENÍ POJMŮ
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obsahují obecná ustanovení a stanoví podrobnou úpravu práv a povinností smluvních stran plynoucích ze smlouvy o dílo uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Tyto VOP se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně odkazuje příslušná Smlouva o dílo („Smlouva“).
 • Má-li Objednatel jakékoli nejasnosti ohledně ustanovení Smlouvy o dílo nebo těchto VOP, je povinen si tyto nejasnosti vyjasnit dotazem u Zhotovitele před uzavřením Smlouvy; zejména se musí ujistit o všech okolnostech důležitých pro realizaci díla.
 • Zhotovitel“ je vždy společnost Münnich s.r.o., se sídlem Přemyslova 22, 277 13 Kostelec nad Labem, IČ: 01661833, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C vložce 209995.
 • Objednatel“ je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela se Zhotovitelem Smlouvu a pro kterou se Zhotovitel zavazuje provést Dílo za smluvených podmínek.
 • Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Místo Plnění“ znamená místo určené ve Smlouvě, na kterém Zhotovitel poskytuje plnění; jedná se vždy o místo, kde má být postaven a umístěn objekt, který je předmětem Díla.
 • Pracovní den“ znamená kterýkoli den v týdnu od pondělí do pátku, vyjma dnů pracovního klidu dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Spotřebitel“ je Objednatel, který je v souladu s ustanovením § 419 občanského zákoníku definován jako každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se zhotovitelem nebo s ním jinak jedná. Je-li Objednatel Spotřebitelem, řídí se právní vztahy mezi ním a Zhotovitelem Smlouvou, těmito VOP, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
 • Podnikatel“ je Objednatel, který není dle výše uvedené definice Spotřebitelem. Pokud Objednatel ve Smlouvě uvede své IČO, má se pro účely Smlouvy a právních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem za to, že Objednatel je Podnikatelem. Je-li Objednatel Podnikatelem, řídí se právní vztahy Smlouvou nebo Objednávkou a její Akceptací, těmito VOP, občanským zákoníkem a případně dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
 • Plnění“ znamená jakékoli poskytování služeb, odevzdání zboží, tj. věcí včetně jejich součástí, provedení díla spočívající zejména ve zhotovení věci, její montáži, údržbě, opravě či úpravě. Pojem „Plnění“ a pojem „Dílo“ mají ve VOP stejný význam.
 • Typizované dílo“ znamená, že Objednatel si u Zhotovitele zadá výrobu a montáž objektu z předem definovaného výběru montovaných hal, který Zhotovitel nabízí ve své produktové nabídce. V případě Typizovaného díla není pořizována individuální projektová dokumentace pro dané Dílo, ale Zhotovitel postupuje dle projektové dokumentace, kterou má k dispozici.
 • Netypizované dílo“ jedná se o dílo, které má být vytvořeno dle individuálních potřeb Objednatele, pro takové dílo je pořízena projektová dokumentace. Smluvní strany ve Smlouvě dohodnou, která ze Smluvních stran pořídí projektovou dokumentaci. K Netypizovanému dílu Zhotovitel připraví rozpočet a soupis prací. Dílo je u Netypizovaného díla definováno soupisem prací a je provedeno provedením veškerých položek v soupisu prací.
 • Dílo“ znamená provedení Typizovaného díla nebo Netypizovaného díla dle Smlouvy o dílo.
 • Projektant“ znamená jakoukoli osobu, fyzickou nebo právnickou, která vyhotovila a dodala Objednateli nebo Zhotoviteli projektovou dokumentaci k provedení Netypizovaného díla. Smluvní strany ve Smlouvě dohodnou, zda je projektovou dokumentaci povinen dodat Objednatel nebo Zhotovitel. Neobsahuje-li Smlouva ujednání o dohodě Smluvní stran, dodává projektovou dokumentaci pro provedení Netypizovaného díla na své náklady Objednatel.
 • Smluvní strana“ označuje jednotlivě Objednatele nebo Zhotovitele a „Smluvní strany“ znamenají společně Objednatel a Zhotovitel.
 • Subzhotovitel“ znamená třetí osobu, která Zhotoviteli pro realizaci Smlouvy či Objednávky dodá či poskytne Plnění nebo jeho část.
 • Vyšší moc“ znamená mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli Smluvních stran, která jedné nebo oběma Smluvním stranám dočasně nebo trvale zabraňuje poskytovat plnění dle Smlouvy. Pro účely těchto VOP se za takovou překážku považují zejména přírodní katastrofy, nehody, havárie, teroristické útoky, války, občanské nepokoje, povstání či revoluce nebo stávky nikoliv lokálního charakteru. Za událost vyšší moci je považováno také vyhlášení nouzového stavu nebo omezení vyhlášená právními předpisy, které omezují možnost Zhotovitele poskytovat plnění sjednané ve Smlouvě. Omezení možnosti plnění Smlouvy ze strany Zhotovitele související s pandemii COVID-19 se považují za překážku vyšší moci
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • VOP jsou vypracovány v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku a stanovují základní pravidla, kterými se budou řídit všechny vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem při provádění Díla či jiném Plnění poskytované ze strany Zhotovitele Objednateli na základě Smlouvy.
 • Tyto VOP tvoří přílohu každé Smlouvy a jsou její nedílnou součástí bez ohledu na to, zda jsou ke Smlouvě fyzicky přiloženy či nikoliv. Každý Objednatel je povinen se s těmito VOP seznámit před uzavřením Smlouvy. Podpisem Smlouvy Objednatel stvrzuje mimo jiné i to, že se řádně s těmito VOP seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. VOP v aktuálním znění jsou k dispozici na stránkách http://www.munnich.cz/, fyzicky v sídle Zhotovitele, nebo je Zhotovitel Objednateli poskytne na vyžádání.
 • V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku je část obsahu Smlouvy vymezena těmito VOP. Objednatel tedy podpisem Smlouvy uzavírá Smlouvu ve znění VOP, vyjadřuje tím souhlas s těmito VOP a zavazuje se jimi řídit. Podá-li Objednatel návrh na změnu Smlouvy nebo VOP, vyhrazuje si Zhotovitel, že ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se neužije a Zhotovitel není touto nabídkou vázán, nesouhlasí s uzavřením Smlouvy ve znění úprav. Odpověď Objednatele s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění její podmínky.
 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
 • Nestanoví-li tyto VOP jinak, projevuje Zhotovitel v souladu s § 1758 občanského zákoníku vůli, aby Smlouva byla mezi Smluvními stranami uzavřena pouze písemně.
 • Smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena následujícím způsobem. Objednatel zašle Zhotoviteli poptávku po zhotovení určitého Díla ze strany Zhotovitele, a to buď Typizovaného díla na základě produktové nabídky Zhotovitele, nebo Netypizovaného díla, které je třeba individuálně specifikovat. Zhotovitel na základě poptávky Objednatele zašle předběžnou cenovou kalkulaci, přičemž tato kalkulace není konečnou nabídkou Zhotovitele a není pro Smluvní strany závazná, jedná se o kalkulaci určenou k dalšímu jednání Smluvních stran. V případě, že tato předběžná nabídka je pro Objednatele rámcově přijatelnou, Smluvní strany dále jednají o konkrétních podmínkách zhotovení Díla. Objednatel je v rámci tohoto jednání povinen předložit Zhotoviteli projektovou dokumentaci pro stavební povolení ve stupni obsahujícím situace, geologický průzkum Místa plnění, umístění inženýrských sítí v Místě plnění, základní dimenze Díla, kótované výkresy – řez, půdorys a pohledy, a dále technickou zprávu statika. Zhotovitel následně dle předložených podkladů připraví pro Objednatele závaznou nabídku na realizaci Díla, která představuje návrh Smlouvy, obsahuje veškeré náležitosti a Cenu díla. Písemnou Akceptací této závazné nabídky ze strany Objednatele je uzavřena Smlouva. Uzavření Smlouvy jsou Smluvní strany povinny potvrdit podpisem obou Smluvních stran, resp. jejich zástupců, na formuláři Smlouvy o dílo.
 • Smlouva je uzavřena vždy až po dosažení shody Smluvních stran o všech jejích ujednáních.
 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
 • Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na vlastní náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených ve Smlouvě Dílo a tomu odpovídající závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli řádně a včas dohodnutou cenu.
 • Realizace Díla u Typizovaného díla představuje výrobu a montáž vybraného objektu dle Smlouvy, zahrnuje všechny práce, související činnosti a dodávky nezbytné k řádnému provedení Díla v souladu se Smlouvou. Objednatel podpisem Smlouvy stvrzuje, že se seznámil s dokumentací k vybranému objektu Typizovaného díla, objasnil si veškeré skutečnosti a detaily realizace Typizovaného díla a s tímto souhlasí a nemá k tomuto výhrady.
 • Realizace Díla u Netypizovaného díla představuje dodaní veškerých materiálů a provedení veškerých prací uvedených v soupisu prací, který je přílohou Smlouvy a tvoří její nedílnou součást. Zhotovitel u Netypizovaného díla postupuje dle projektové dokumentace. Zhotovitel neodpovídá za chyby v projektové dokumentaci Netypizovaného díla a není povinen správnost projektové dokumentace a projektované technické řešení jakkoli přezkoumávat. Za chyby v projektové dokumentaci odpovídá Objednateli přímo Projektant, a Objednatel se zavazuje vyloučení odpovědnosti Zhotovitele za chyby projektovou dokumentaci promítnout do smlouvy uzavřené s Projektantem.
 1. CENA DÍLA
 • Celková cena díla je stanovena ve formuláři Smlouvy o dílo. Ke sjednané smluvní ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty v aktuální zákonné výši (dále celková cena díla včetně DPH jako „Cena díla“).
 • V případě, že se v průběhu prací na Netypizovaném díle ukáže potřeba provést práce neuvedené v soupisu prací, tak aby bylo Dílo řádně dokončeno (dále jen „Vícepráce“), Zhotovitel o této potřebě bez zbytečného odkladu informuje Objednatele. Informace o potřebě Víceprací bude obsahovat i vyčíslení nákladů na jejich provedení. Objednatel je povinen se k návrhu na provedení Víceprací vyjádřit nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy návrh obdržel, a to písemnou formou. Za písemné vyjádření se považuje i odpověď formou e-mailu zaslaná na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V případě, že Objednatel souhlasí s provedením Víceprací a toto písemně potvrdí, stávají se Vícepráce součástí Díla dle Smlouvy a Objednatel je povinen uhradit náklady na jejich provedení, dle platebních podmínek pro úhradu Ceny díla sjednaných v čl. 6 těchto VOP. V případě, že Objednatel provedení Víceprací odmítne, je povinen předložit Zhotoviteli návrh na další postup při provádění Díla. V případě, že nelze na Díle pokračovat z důvodu neodsouhlasení Víceprací, nebo je Objednatel v prodlení s vyjádřením se k Vícepracím, prodlužuje se Zhotoviteli termín k dokončení Díla o dobu prodlení Objednatele.
 • U Typizovaného díla je Cena díla pevná a neměnná, s výjimkou uvedenou v odst. 5.2 těchto VOP. U Netypizovaného díla je Cena díla stanovena jako součet cen jednotlivých položek prací a materiálů uvedených v oceněném soupisu prací.
 • V případě, kdy dojde k navýšení položkových cen určitého materiálu nutného k provedení Díla na trhu stavebních materiálů o více než 10 % oproti průměrným cenám v době uzavření Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyčíslit vliv navýšení ceny konkrétního materiálu na navýšení Ceny díla a požadovat po Objednateli úhradu zvýšené ceny materiálu. Zvýšenou cenu Zhotovitel Objednateli oznámí současně s návrhem písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že Objednatel nesouhlasí s navýšením Ceny díla dle návrhu Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Podrobnosti a způsob úhrady Ceny díla a dobu jejího plnění stanoví formulář Smlouvy o dílo.
 • V případě, kdy nejsou platební podmínky ve formuláři Smlouvy o dílo sjednány, má Zhotovitel právo požadovat částku ve výši jedné poloviny celkové Ceny díla jako zálohu, a to před započetím provádění Díla.
 • Kdykoliv je mezi Smluvními stranami sjednána záloha na Cenu díla, není Zhotovitel povinen započít s prováděním Díla, dokud mu nebude v plné výši uhrazena záloha ze strany Objednatele. Zhotovitel se v takovém případě nemůže dostat do prodlení a prodlužuje se mu sjednaná lhůta pro dokončení Díla o dobu prodlení Objednatele se zaplacením zálohy.
 • U Typizovaného díla Objednatel uhradí zbývající Cenu díla, tedy doplatek Ceny díla po dokončení a předání Díla. Do 15 dnů ode dne dokončení a předání Díla Zhotovitel vystaví Objednateli konečnou fakturu, na základě které je Zhotovitel povinen zaplatit doplatek Ceny díla, který bude odpovídat Ceně díla po odečtení zálohy (záloh) uhrazené Objednatelem
 • U Netypizovaného díla je Objednatel povinen hradit Cenu díla v měsíčních platbách dle skutečně provedených prací. Zhotovitel vždy do 10. dne kalendářního měsíce zašle Objednateli vyčíslení prací provedených za poslední uplynulý kalendářní měsíc dle soupisu prací spolu s fakturou za provedené práce. Po dokončení Díla Zhotovitel vystaví končenou fakturu, která bude odpovídat Ceně díla po odečtení uhrazených záloh a průběžných plateb zaplacených Objednatelem po dobu provádění Díla. Uhrazená záloha bude vypořádána až na základě konečné faktury.
 • Veškeré platby budou Objednatelem hrazeny na základě faktur vydaných Zhotovitelem dle těchto VOP. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli faktury na adresu Objednatele uvedenou ve formuláři Smlouvy o dílo. Splatnost každé faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak. Za den úhrady dané faktury se považuje den připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.
 • Faktury vystavené Zhotovitelem musí obsahovat zákonné náležitosti daňového dokladu
 • Všechna peněžitá plnění Objednatele bude Objednatel hradit Zhotoviteli na bankovní účet, jehož číslo bude uvedeno na faktuře vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel započte plnění vždy na úhradu nejstarší pohledávky, tj. pohledávky, která byla splatná nejdříve.
 • Pro případ prodlení Objednatele s jakýmkoli peněžitým plněním vůči Zhotoviteli je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky denně za každý započatý den prodlení Objednatele se splněním povinnosti.
 • V případě, kdy je dohodnuta splatnost Ceny díla předem nebo kdy je dohodnuta předem platba zálohy, je Zhotovitel oprávněn odmítnout zahájit zhotovování Díla ve sjednaném termínu, a to i když již převzal Místo plnění, a to až do doby uhrazení dlužné částky. Stejně tak, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli platby, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací na Díle až do doby úhrady dlužných pohledávek. Zhotovitel se v takovém případě nemůže dostat do prodlení a prodlužuje se mu sjednaná lhůta pro dokončení Díla o dobu prodlení Objednatele.
 • V případě, že by bylo proti Objednateli zahájeno insolvenční řízení ve smyslu ustanovení § 97 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli okamžitou úhradu ceny díla nebo její provedené části a pozastavit veškeré práce na Předmětu plnění do doby úplné úhrady. Pokud Objednatel požadovanou cenu díla nebo její část neuhradí, nemůže se Zhotovitel dostat do prodlení s prováděním Díla. Zhotovitel může v takovémto případě též odstoupit od Smlouvy. Oznámením Objednateli vzniká požadovaný nárok Zhotoviteli bez dalšího, tedy v daném případě není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě či jiným způsobem dosáhnout změny Smlouvy, neboť ke změně dojde již samotným oznámením požadavku Zhotovitele v souladu s tímto odstavcem. Splatnost ceny díla nebo její části nastává okamžikem oznámení nároku Objednateli Zhotovitelem.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE
 • Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo řádně a včas v souladu se Smlouvou a těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen postupovat při poskytování plnění s potřebnou odbornou péčí.
 • Zhotovitel je oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele použít pro poskytování plnění či jeho části Subzhotovitele. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění poskytnuté Subzhotovitelem, jako by plnění poskytoval sám.
 • Zhotovitel je povinen obstarat si veškeré potřebné nástroje pro zhotovení Díla, ledaže je povinen tyto věci na základě Smlouvy obstarat Objednatel.
 • Zhotovitel neodpovídá Objednateli za škodu zapříčiněnou Vyšší mocí nebo jejími následky. V případě Vyšší moci nebo jejích následků, pro které nebude moci Zhotovitel plnit povinnosti dle Smlouvy, se prodlužují lhůty k plnění smluvních závazků Zhotovitele o dobu, po kterou budou skutečnosti představující vyšší moc nebo její následky trvat. V případě, že stav Vyšší moci nebo její následky budou trvat déle než tři měsíce, má kterákoliv ze Smluvních strana právo odstoupit od Smlouvy. Smluvní strany si pak vzájemně vyrovnají poskytnutá plnění, Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli plnění poskytnutá po dobu trvání Smlouvy, a to na základě Zhotovitelem vystavené faktury a vyúčtování.
 • Zhotovitel dále neodpovídá Objednateli za škodu způsobenou:
 1. a) událostmi pod kontrolou Objednatele nebo událostmi, za něž je odpovědný Objednatel;
 2. b) porušením povinností Objednatele ze Smlouvy nebo VOP;
 3. c) protiprávním jednáním Objednatele;
 4. d) porušením povinnosti Zhotovitele, byla-li povinnost porušena v důsledku jednání Objednatele nebo nedostatečné součinnosti Objednatele, k níž byl Objednatel povinen;
 1. v důsledku toho, že Zhotovitel jednal podle Smlouvy nebo obecně závazných předpisů.

Nastane-li nebo hrozí-li kterákoli z událostí uvedených v tomto odstavci VOP, jsou obě Smluvní strany povinny učinit přiměřené kroky k minimalizaci vzniklé nebo hrozící škody.

 • Zhotovitel není odpovědný za poškození Díla, ke kterému dojde v Místě plnění Objednatelem, jeho zaměstnanci nebo třetími osobami, kterým Objednatel nezabránil v přístupu na Místo plnění. Zhotovitel neodpovídá za ostrahu Místa plnění ani samotného Díla, ani za zabezpečení Místa plnění proti odcizení a poškození věcí zde se nacházejících. Zhotovitel plně odpovídá za škodu, kterou způsobí zaměstnanci Zhotovitele nebo Subzhotovitelé. Vnější ostrahu Místa plnění zajištuje Objednatel.
 • Zhotovitel je povinen předložit Objednateli certifikace a Prohlášení o shodě ohledně částí a materiálů výslovně dohodnutých ve Smlouvě.
 • Nastanou-li u Zhotovitele skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinen na to bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
 • Objednatel se zavazuje řádně a včas převzít Dílo, a to v termínu, kdy je k tomu Zhotovitelem vyzván a zaplatit sjednanou Cenu díla, to vše způsobem a za podmínek stanovených Smlouvou a VOP.
 • Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům Zhotovitele, případně i zaměstnancům Subzhotovitele, zajišťujícím poskytování Plnění, nerušený vstup a vjezd do Místa plnění.
 • Objednatel se zavazuje na své vlastní náklady umožnit Zhotoviteli a jeho Subzhotovitelům odebírat v Místě plnění elektrickou energii a vodu, případně jiné energie nebo služby, které Zhotovitel pro realizaci Díla nezbytně potřebuje.
 • Objednatel se zavazuje Zhotoviteli a jeho Subzhotovitelům umožnit v Místě plnění bezúplatně skladovat stavební a pracovní materiál, techniku k provádění Díla a další nezbytné předměty související s plněním Díla. Tato povinnost trvá až do předání Díla Objednateli.
 • Objednatel uzavřením Smlouvy výslovně stvrzuje, že v Místě plnění a montáže Díla nejsou vedeny žádné rozvody a vedení (např. elektro, plyn, voda), které by mohly být pracemi Zhotovitele v rámci realizace Díla poškozeny, ledaže Objednatel předal Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy podrobný grafický plánek se zakreslením těchto rozvodů a Zhotovitel mu převzetí takového plánku písemně potvrdil.
 • Objednatel se zavazuje na své vlastní náklady umožnit Zhotoviteli, jeho zaměstnancům, Subzhotovitelům a jejich zaměstnancům používat v Místě plnění sociální zařízení.
 • Objednatel je povinen řádně a včas umožnit Zhotoviteli přístup k Místu plnění, jakmile o to Zhotovitel požádá, tak aby mohl včas započít s plněním Smlouvy. Objednatel je oprávněn k předání Místa plnění zmocnit třetí osobu.
 • Objednatel není oprávněn vstupovat na Místo plnění bez předchozí domluvy se Zhotovitelem, ani umožnit vstup na Místo plnění svým zaměstnancům nebo třetím osobám. Ke vstupu nebo vjezdu na Místo plnění za jakýmkoli účelem je potřeba předchozí dohody se Zhotovitelem tak, aby bylo zabráněno vzniku škod, zejména škody na zdraví osob, které by se neoprávněně pohybovaly na Místě plnění, nebo škody na majetku.
 • Objednatel je povinen řádně a včas převzít od Zhotovitele dokončené Dílo, a to v termínu, kdy je k tomu Zhotovitelem vyzván. Objednatel je oprávněn k převzetí Díla zmocnit třetí osobu.
 • Nastanou-li u Objednatele skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je povinen na to bez zbytečného odkladu upozornit Zhotovitele
 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 • Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
 1. Zhotovitel nezahájil práce na Díle v termínu sjednaném ve Smlouvě ani v dodatečné přiměřené lhůtě, ne kratší než 21 dnů;
 2. Zhotovitele je v prodlení s dokončením Díla z důvodů ležících na jeho straně a toto prodlení je delší než 90 dnů;
 3. Dílo má po dokončení závažné vady, pro které je nelze užít k účelu, ke kterému bylo určeno a které nebyly Zhotovitelem odstraněny ani v dodatečně přiměřené lhůtě, ne kratší než 90 dní.
 • Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
 1. Objednatele je v prodlení s úhradou dlužné částky plynoucí ze Smlouvy, VOP nebo Objednávky delším než 7 dnů;
 2. Objednatel je v prodlení s předáním Místa plnění nebo stavební připravenosti Místa plnění Zhotoviteli po dobu delší než 15 dnů;
 3. na majetek Objednatele je vydáno rozhodnutí o moratoriu či rozhodnutí o úpadku ve smyslu insolvenčního zákona nebo bude na majetek Objednatele zahájeno exekuční řízení.
 • Smluvní strany jsou dále oprávněny odstoupit od Smlouvy v případech výslovně stanovených těmito VOP nebo jinými součástmi Smlouvy.
 • Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být druhé Smluvní strany doručeno písemně a musí v něm být uveden důvod, pro který Smluvní strana od Smlouvy odstupuje. Smlouva se zrušuje dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
 • Odstoupí-li některá ze Smluvních stran oprávněně od Smlouvy, platí pro Smluvní strany následující povinnosti:
 1. a) Objednatel ve lhůtě 7 dnů nebo v jiné se Zhotovitelem dohodnuté lhůtě převezme zpět Místo plnění;
 2. b) Zhotovitel do 15 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy provede soupis všech provedených prací, materiálu, zařízení, dopravy apod.;
 3. c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla;
 4. d) Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy převzít Dílo, tímto okamžikem přechází na Objednatele právo nakládat s Dílem a zároveň na Objednatele přechází nebezpečí škody na Díle;
 5. e) Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, materiálů apod, a všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu;
 6. f) Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli provedené práce a materiál dle konečné faktury a vyúčtování.
 1. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY
 • Není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle v okamžiku předání Díla Objednateli nebo v okamžiku, kdy získá Objednatel možnost Dílo užívat, a to bez ohledu na to, zda svého oprávnění využije.
 • Objednatel převezme dokončené Dílo v Místě plnění a jako doklad o převzetí Díla bude sloužit předávací protokol. Jedno vyhotovení předávacího protokolu podepsané oprávněnou osobou Zhotovitele a Objednatele zůstane Zhotoviteli a druhé vyhotovení bude předáno Objednateli. V případě, kdy Objednatel bez řádného odůvodnění Dílo nepřevezme, nebo odmítne podepsat předávací protokol, považuje se Dílo za předané dle odst. 12.4 VOP.
 • Vlastnické právo k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele v okamžiku uhrazení všech peněžitých závazků Objednatele vůči Zhotoviteli vyplývajících ze Smlouvy (tzv. výhrada vlastnictví). Do doby úplného zaplacení je vlastníkem Díla a všech jeho součástí Zhotovitel.
 1. PROVÁDĚNÍ DÍLA
 • Objednatel je povinen předat stavebně připravené Místo plnění a Zhotovitel je povinen Místo plnění nebo jeho ucelenou část převzít v termínu uvedeném ve Smlouvě. V případě, že termín předání Místa plnění ve Smlouvě není stanoven, pak je Objednatel povinen jej předat v termínu, na kterém se Smluvní strany dohodnou, přičemž tato dohoda bude mezi Smluvními stranami sjednána zpravidla 14 dní před zahájením zhotovování Díla.
 • Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzetí Místa plnění v případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou zálohy na Cenu díla dle těchto VOP a dále v případě, kdy není Místo plnění prosté faktických vad a práv třetích osob, nebo v případě, kdy není Místo plnění způsobilé a stavebně připravené ke zhotovování Díla. V těchto případech je Objednatel v prodlení s předáním Místa plnění, Zhotovitel tak nemůže plnit své povinnosti ze Smlouvy, a sjednaný termín dokončení a předání Díla se proto posouvá o dobu, kdy byl Objednatel v prodlení s předáním Místa plnění.
 • V případě, kdy se v průběhu plnění Smlouvy stane Místo plnění stavebně nepřipravené a nebude na něm možno Dílo provádět (např. bude odpojena či jinak nefunkční přípojka elektrické energie, na místě plnění bude působit jiný Zhotovitel a při jeho působení nebude možno dílo provádět apod.), sjednaný termín dokončení a předání Díla se posouvá o dobu, kdy Zhotovitel nemohl práci na Plnění provádět z důvodu popsaných překážek na straně Objednatele.
 • Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací Zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.
 • Konečný termín k dokončení a předání Díla Objednateli se posouvá (oddaluje) o dobu, kdy byl Objednatel v prodlení s plněním svých povinností, které mu vyplývají ze Smlouvy nebo těchto VOP.
 1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
 • Zhotovitel je povinen dokončit Dílo a předat jej Objednateli nejpozději v termínu sjednaném ve formuláři Smlouvy o dílo. Plnění se považuje za včasné, je-li předáno Objednateli, nebo alespoň učinil-li Zhotovitel pokus o předání Díla Objednateli, ve sjednaném termínu plnění. Termín dokončení Díla se posouvá v případech uvedených v těchto VOP.
 • Objednatel je povinen převzít Dílo v den, kdy je k tomu Zhotovitelem vyzván.
 • Objednatel je povinen Dílo převzít i v případě, kdy Dílo vykazuje vady a nedodělky, které nemají vliv na funkčnost Díla a jeho sjednaný účel. Případné vady a nedodělky je pak Objednatel povinen uvést v předávacím protokolu a Zhotovitel je povinen vady a nedodělky bez zbytečného odkladu posoudit a v případě jejich oprávněnosti tyto odstranit.
 • V případě, kdy Objednatel bez řádného důvodu Dílo nepřevezme a nepodepíše na důkaz toho předávací protokol, považuje se Dílo za předané v den, který byl ve výzvě Zhotovitele označen jako den předání Díla. Tento den je současně považován i za protokolární převzetí Díla Objednatelem. Nedostaví-li se Objednatel bez řádné a včasné omluvy k předání Díla, nebo omluví se opakovaně, vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení zbývající části Ceny díla.
 • O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (předávací protokol).
 • V případě prodlení Objednatele s předáním stavebně připraveného Místa plnění, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z celkové ceny díla za každý den prodlení s předáním stavebně připraveného Místa plnění.
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST
 • Zhotovitel je povinen provést v jakosti a provedení uvedeném ve Smlouvě a těchto VOP. V případě, že jakost, provedení či jiné specifické vlastnosti ve Smlouvě uvedeny nejsou, je Zhotovitel povinen poskytnout plnění v takové jakosti a provedení, které plně vyhovuje účelu, k němuž je plnění dodáno či poskytováno. Není-li takový účel sjednán, k účelu, ke kterému se plnění zpravidla používá s tím, že Dílo musí mít vlastnosti obvyklé u příslušného typu díla
 • Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady Díla, které mělo Dílo v době jeho předání Zhotoviteli. Zjevné vady Díla musí Objednatel notifikovat (reklamovat) Zhotoviteli nejpozději při předávacím řízení. Tyto vady budou zaznamenány v předávacím protokolu včetně přiměřené lhůty k jejich odstranění Zhotovitelem.
 • Smluvní strany se dohodly, že za vadu Díla se nepovažují následující odchylky mezi skutečnými a projektovanými rozměry:
 1. ve všech osových vzdálenostech, ve svislých i vodorovných konstrukcích taková odchylka, která nedosahuje rozměru 5 cm,
 2. u podlah odchylka nerovnosti povrchu odchylka nedosahující 1 cm na 1 m2, u podkladu pod podlahu odchylka nedosahující 10 cm na 1 m2,
 3. u železobetonových prefabrikátů odchylka nedosahující 5 cm v horizontálních i vertikálních osách,
 4. u opláštění střechy a stěn ze sendvičového panelu odchylka nedosahující 3 cm, u TR plechů odchylka nedosahující 5 cm,
 5. u klempířských prvků odchylka nedosahující 1 cm na 1 bm na vertikální i horizontální ose,
 6. u odstínů RAL odchylky +- 3 stupně odstínu dle vzorníku RAL.
 • Poskytuje-li Zhotovitel Objednateli záruku za jakost, je Objednatel oprávněn po celou záruční doby u Zhotovitele notifikovat vady Díla. Reklamaci záručních vad je Objednatel povinen u Zhotovitele uplatnit písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy příslušnou vadu zjistil.
 • Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v trvání uvedeném ve formuláři Smlouvy o dílo. Není-li záruční doba uvedena ve formuláři Smlouvy o dílo, činí délka záruční doby 12 měsíců a její běh počíná dne následujícího po předání Díla. Práva ze záruky Objednateli nenáleží, pokud je v prodlení se splněním svých finančních nebo jiných závazků vůči Zhotoviteli.
 • Je-li Objednatelem Spotřebitel, pak je Zhotovitel povinen uplatnění práva z vadného plnění nebo z poskytnuté záruky za jakost vyřídit bez zbytečného odkladu v nejkratší možné lhůtě. O reklamaci Spotřebitele rozhodne Zhotovitel ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřeně potřebná k odbornému posouzení vady. Nejzazší lhůta pro vyřízení uplatnění práva z vadného plnění Spotřebitelem nebo ze záruky uplatněné Spotřebitelem včetně odstranění reklamované vady činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o uplatnění práva z vadného plnění nebo ze záruky Spotřebitelem Zhotoviteli.
 • Záruka za jakost nevztahuje na poškození Díla způsobené neodborným zacházením ze strany Objednatele nebo třetích osob, jednáním v rozporu s pokyny Zhotovitele nebo návodem k obsluze, a nevztahuje se ani na mechanická poškození a jiné zjevné vady Díla.
 • Objednatel je povinen uplatnit své nároky z odpovědnosti za vady, případně záruky za jakost ihned jakmile se o nich dozvěděl nebo mohl dozvědět. Veškeré nároky je Objednatel povinen uplatit u Zhotovitele písemně (reklamace), je povinen uvést, jakou vadu Dílo dle jeho názoru má a kdy tuto vadu zjistil. V případě, že Objednatel vadu řádně a včas reklamuje u Zhotovitele, Zhotovitel je povinen v přiměřené době vadu na své náklady odstranit. Pokud by se jednalo o vadu neodstranitelnou, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny díla. Objednatel není oprávněn nechat si vadu odstranit sám nebo prostřednictvím jakékoliv třetí osobou, pokud by tak učinil, nemá nárok na úhradu nákladů za opravu, ani již není oprávněn dále shodnout vadu Zhotoviteli reklamovat, projeví-li se vada opakovaně.
 • Jakýmkoli zásahem do Díla, kdy dochází k jeho změně, úpravě, opravě apod. vyjma jeho běžného užívání, zaniká právo Objednatele uplatňovat po Zhotoviteli nároky z odpovědnosti za vadu nebo záruky za jakost dané části Díla.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Smluvní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky.
 • Vznik nároku na úhradu smluvní pokuty dle Smlouvy nebo těchto VOP nemá vliv na vznik nároku na náhradu škody, ani vliv nárok na splnění původní povinnosti Smluvní strany, která je povinna smluvní pokutu uhradit, tato Smluvní strana je naopak stále povinna původní ve Smlouvě ujednanou povinnost splnit
 • Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory smírnou cestou. Nelze-li vzniklý spor vyřešit smírně, dohodly se Smluvní strany, že všechny případné majetkové spory, vzniklé mezi nimi z právních vztahů, založených jakoukoliv Smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejíž součástí jsou tyto VOP, nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o platnost, výklad, realizaci či zánik jakékoliv Smlouvy, budou rozhodnuty v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů jediným rozhodcem, JUDr. Jaroslavem Jenerálem, IČO: 87512629, zapsaným na seznamu rozhodců, kteří mohou být určeni rozhodčí doložkou pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv, vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR pod pořadovým číslem 27, doručovací adresa Revoluční 24, 110 00 Praha 1, spotrebitelskyrozhodce.cz, jeneral@spotrebitelskyrozhodce.cz. Rozhodčí řízení bude probíhat na základě písemných podkladů a vyjádření předaných účastníky řízení bez ústního jednání. Poplatek za rozhodčí řízení činí 3 % z hodnoty sporu, minimálně však 5.000,- Kč.
 • V případě, že některé ustanovení VOP nebo Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení VOP nebo Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu VOP nebo Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení VOP nebo Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a VOP nebo smlouvě jako celku.
 • Smlouva a tyto VOP představují úplné ujednání o Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat.
 • Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách www.munnich.cz, a to dne 1.10.2021.