Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „VODP“) společnosti Münnich s.r.o.

  1. 1.     Základní ustanovení

1.1   Tyto VODP obchodní společnosti Münnich s.r.o., se sídlem Přemyslova 22, 277 13 Kostelec nad Labem, IČ 01661833, DIČ CZ01661833, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 209995 (dále jen „Prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen „Kupující“).

1.2   Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel s tím, že:

1.2.1       Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

1.2.2       Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

1.3   Kupující zasláním objednávky či poptávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VODP, a že s těmito VODP souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě zaslání objednávky či poptávky.

1.4   Ustanovení VODP jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a VODP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

1.5   Platné znění VODP je umístěno na www stránkách prodávajícího v sekci „Obchodní podmínky“. Zároveň jsou k dispozici k nahlédnutí v kamenné prodejně prodávajícího.

1.6   Znění VODP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VODP.

1.7   Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VODP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, ale podnikatel, řídí se vztahy neupravené VODP občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

2      Sdělení před uzavřením smlouvy (Prodávající sděluje, že…)

2.1   Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby.

2.2   Prodávající vždy požaduje úhradu zálohy před započetím plnění, a to vzhledem k tomu, že pro řádné splnění požadavku kupujícího prodávajícím je nutná zakázková výroba a úprava zboží.

2.3   Ceny zboží jsou na internetových stránkách prodávajícího uváděny vždy bez a s DPH. Ceny za služby či ceny spojené s dodáním zboží jsou stanoveny až po obdržení objednávky / poptávky s ohledem na charakter poskytovaných služeb. O výsledné ceně je kupující informován tak, že pokud kupující zaslal objednávku či poptávku, pak je informován telefonicky či e-mailem prodejcem.

2.4   Náklady spojené s dodáním a vrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se kupující zavazuje zcela uhradit prodávajícímu.

2.5   Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku v případě smlouvy:

2.5.1       o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

2.5.2       o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

2.5.3       o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

2.5.4       o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

2.5.5       o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost – to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

2.5.6       o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

2.5.7       o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

2.5.8       o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu

2.5.9       uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby

2.5.10     o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

3      Uzavření kupní smlouvy

3.1   Kupující učiní na prodávajícího poptávku (písemně, elektronicky, telefonicky či ústně), která není závaznou objednávkou, v níž zejména přesně specifikuje požadované zboží v souladu s nabídkou prodávajícího a uvede požadovaný termín dodání spolu s výběrem dopravy a místem určení. Prodávající dle svých možností zašle kupujícímu rovněž nezávazný návrh (nabídku), v němž specifikuje, zda a za jakou cenu a v jakém termínu je schopen poptávané zboží dodat kupujícímu. Návrh má platnost po dobu, která je v něm uvedena.

3.2   Na základě návrhu prodávajícího dle bodu 3.1 zašle kupující prodávajícímu objednávku na zboží. Objednávka na zboží musí obsahovat zejména potvrzení návrhu prodávajícího a identifikaci kupujícího, nebyla-li tato uvedena již v poptávce. Objednávka může být učiněna písemně, elektronicky, telefonicky či ústně, přičemž učiněnou objednávku nelze odvolat.

3.3   Na základě obdržené objednávky kupujícího prodávající neprodleně zašle písmeně nebo elektronicky kupujícímu potvrzení objednávky do 3 pracovních dnů od jejího doručení prodávajícímu.

3.4   K uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází takto:

3.4.1       doručením potvrzení objednávky dle bodu 3.3 prodávajícím kupujícímu,

3.4.2       dodáním zboží na základě kupní smlouvy podepsané prodávajícím a kupujícím,

3.4.3       kupujícím převzatá a akceptována dodávka zboží dohodnutá pouze telefonicky či ústně mimo postup uvedený v těchto VODP.

3.5   Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně OP).

3.6   Prodávající není povinen dodat kupujícímu zboží, pokud kupující nesloží na účet prodávajícího zálohovou platbu v plné výši ceny zboží a všech ostatních služeb poskytnutých prodávajícím, sloužící k zajištění zaplacení kupní ceny před vlastním dodáním zboží, pokud není sjednáno jinak.

3.7   Kupující souhlasí s použitím telekomunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití telekomunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si kupující hradí sám.

4      Odstoupení od smlouvy

4.1   Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

4.2   Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

4.3   Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

4.4   V případě, že spotřebitel dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku zvoleného způsobu dodání zboží kupujícím, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebiteli již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5   Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.6   V případě, že kupující je podnikatelem, tedy zboží a služby nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

5      Cena

5.1   Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny vždy bez a s DPH.

5.2   Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. A to zejména v případě, kdy s ohledem na požadované množství došlo ke změně ceny u dodavatele zboží.

5.3   Ceny za služby uvedené na webovém rozhraní jsou ceny jednotkové za konkrétní typ služby. V případě poskytnutí konkrétní služby za účelem plnění zakázky, bude celková cena služby potažmo ceny za celkové plnění oznámena dle bodu 3. A+B) těchto VODP.

5.4   Ceny označené na webovém rozhraní jako „akční“, platí pouze do vyprodání zásob nebo po dobu časově omezenou.

6      Platební podmínky

6.1   Cenu za zboží a služby dle smlouvy může kupující prodávajícímu uhradit jedním z níže uvedených způsobů. Konkrétní způsob platební podmínky si může prodávající zvolit při tvorbě objednávky nebo poptávky.

6.2   Způsoby platebních podmínek:

6.2.1       platba v hotovosti na prodejně, kterou si kupující zvolil jako místo pro osobní odběr při učinění objednávky či poptávky s tím, že kupující bere na vědomí, že až v okamžiku zaplacení bude objednávka připravována a následně předána kupujícímu (tento typ platby není zpoplatněn)

6.2.2       platba převodem předem na základě vystavené proforma faktury, která bude kupujícímu odeslána v momentě uzavření smlouvy dle bodu 3, přičemž kupující bere na vědomí, že až v okamžiku připsání příslušné částky bude objednávka připravována a následně předána kupujícímu.

6.3   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu v momentě uhrazení ceny za zboží a služby a předá ji kupujícímu osobně při převzetí zboží anebo ji zašle poštou (týká se způsobu platby převodem na fakturu).

7      Dodací podmínky

7.1   Termín dodání je stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

7.2   Způsob dodání si kupující volí při tvorbě objednávky či poptávky, a to buď formou osobního odběru z prodejny anebo formou dodání ze strany prodávajícího, přičemž kupující je povinen vyplnit adresu místa dodání a kontaktní informace na osobu zboží přebírající (zejména telefonní spojení).

7.3   Nepřevezme-li kupující zboží (platí při osobním odběru kupujícím anebo dopravě zajištěné ze strany prodávajícího), je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.4   V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve smlouvě potvrzeno, je kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem dodání.

7.5   Pří převzetí zboží od prodávajícího nebo přepravce je kupující povinen provést kontrolu správnosti dodávky v souladu se smlouvou. Převzetím zboží kupující stvrzuje, že zboží splňuje všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci nemůže být brán zřetel.

8      Provozní doba

8.1   Objednávat či poptávat zboží a služby je možno provádět vždy v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod.

8.2   Zpracování objednávek či poptávek ze strany prodávajícího je prováděno vždy v pracovní dny od 8:30 do 15:30 hod.

8.3   Kontaktování kupujícího prodávajícím se uskutečňuje nejpozději následující druhý pracovní den od obdržení objednávky či poptávky.

9      Odpovědnost za vady a jakost při převzetí

9.1   Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží nemá vady, a že zejména v době, kdy kupující věc převzal má prodávané zboží užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

9.2   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

9.3   Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Po skončení šesti měsíců musí však kupující prokázat, že vada existovala již v době převzetí.

9.4   Kupující je povinen s náležitou péčí prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zbožím nejpozději však před jeho tvarových, mechanickým nebo rozměrovým zpracováním.

9.5   Reklamace zjevných vad (jako např. poškození zboží z důvodu neopatrné manipulace, zvrásnění, nerovnosti, optické vlny, rýhy, vrypy, otlaky, rozměry mimo toleranci), viditelných okem a zjistitelných měřidly a vážidly, nebudou uznány, budou-li reklamovány po uplynutí 30 dnů od dodání zboží na dohodnuté místo dodání.

9.6   Reklamaci nelze uplatnit v případě, že vada zboží se vykytuje u množství ne většího než 3% z celkově dodaného zboží.

9.7   V případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené v § 1261 z.č. 89/2012 Sb. při převzetí kupujícím, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícímu smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou, nebo její opravou. Není-li takový postup možný nebo kupující neodstoupí od smlouvy, může požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu se smlouvou věděl a rozpor se smlouvou sám způsobil.

9.8   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny, ze které si objednané zboží kupující fyzicky odebral. V případě dodání zboží dopravou prodávajícího, uplatňuje kupující práva z vadného plnění u prodávajícího na adrese sídla společnosti.

9.9   Při komunikaci s provozovnou, na které kupující uplatňuje práva z vadného plnění, kupující prodávajícímu sdělí povahu reklamace a číslo faktury / dokladu za účelem potvrzení o zakoupení zboží u prodávajícího.

9.10Prodávající vystaví spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje – a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese na své náklady a nebezpečí spotřebitel.

9.11Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl.

9.12Kupující je povinen umožnit prodávajícímu prohlídku vadného zboží za účelem vyřízení reklamace.

9.13 Do doby vyřízení reklamace nesmí být zboží použito, prodáno či jinak převedeno na třetí osobu, zpracováno, pozměněno či jinak upraveno, jinak nároky kupujícího z titulu odpovědnosti za vady automaticky zanikají.

9.14Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.

9.15V případě, že prodávající dodá kupujícímu zboží jiné než I. jakosti, není přípustná reklamace vad spočívajících v rozdílu barevnosti  zboží.

9.16Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

9.17Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího telefonicky, SMS zprávou nebo emailem.

9.18V případě uznané reklamace prodávajícím zajišťuje prodávající dopravu na své náklady a to jak zboží určeného k reklamaci, tak zboží splňující původní požadavek kupujícího.

9.19Za vady nelze považovat technické podmínky pro rozměrové, mechanické, fyzikální, povrchové nebo jiné dohodnuté charakteristiky, pokud nebyly výslovně sjednány a uvedeny v objednávce kupujícího a potvrzeny prodávajícím.

9.20 Dále za vady nelze považovat rozdíly v barvě zboží z rozdílných šarží.

10    Práva a povinnosti

10.1Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.

10.2K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.3Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti webového rozhraní obchodu (včetně fotografií, videí) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím stranám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

10.4Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

11    Ochrana osobních údajů

11.1Prodávající je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů registrován jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, registrační číslo 00054522/001 a 00054522/002.

11.2Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby vyjádření nesouhlasu s tímto použitím a to na základě písemné výzvy adresované na adresu sídla prodávajícího: Münnich s.r.o., Přemyslova 22, 277 13 Kostelec nad Labem nebo v elektronické formě prostřednictvím kontaktních formulářů na adresu prodávajícího uvedené na webovém rozhraní. Okamžikem doručení oznámení o nesouhlasu kupujícího se zasíláním obchodních sdělení ztrácí prodávající právo taková obchodní sdělení konkrétnímu kupujícímu zasílat.

11.3Prodávající se výslovně zavazuje, že osobní údaje získané od kupujícího nebudou dále jinak zveřejněny nebo poskytnuty jakékoliv třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí nebo platebním stykem týkajícího se objednaného zboží a služeb (sdělení jména kupujícího, telefonního kontaktu na kupujícího, konkrétní adresy místa dodání zboží).

11.4Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které jsou kupujícím prodávajícímu poskytovány za účelem splnění objednávky či poptávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou prodávajícím shromažďovány, zpracovány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

11.5Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a přijmení, název společnosti, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a bankovní spojení.

Tyto VODP nabývají účinnosti dnem 1. září 2017